CSALÁDOK, EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK FIGYELEM! EZT A JOGSZABÁLYT NYOMTASSÁTOK KI, MERT 6500 FORINTOT ÉRHET NEKTEK NOVEMBERBEN! CSALÁDOK SZÁZEZREINEK JÁR A TÁMOGATÁS NOVEMBERBEN! NÉZD MEG A JOGSZABÁLYT, MERT LEHET, HOGY NEKTEK IS!

Hirdetés:

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány: a szociális gondoskodás – az Országgyűlés döntése értelmében az Erzsébet-utalvány már nemcsak béren kívüli, hanem szociális juttatásként is adható. 2012. augusztus 1-jétől a települési önkormányzatok rendeletben írhatják elő, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában fizetnek ki. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, 6000 forint értékben (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén 6500 forint) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok különféle címletekben kerülnek legyártásra a támogatás jogszabályokban meghatározott értékének, illetve az önkormányzat igényének megfelelően.

Alapszolgáltatás: 1000-20000 Ft értékű borítékok, 500 és 1000 forintos címletekből.
Bővített szolgáltatás: 1000-18000 Ft értékű borítékok, 300, 400, 500, 600 és 1000 forintos címletekből.
Az Országgyűlés 2012 nyarán a természetbeni szociális juttatások közé emelte az Erzsébet-utalványt, így az utalványok már nemcsak béren kívüli juttatásként, hanem szociális támogatásként is funkcionálnak. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, egy, a központi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghatározott értékben, évente kétszer, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában.

A csere és a visszaváltás a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok esetén költségmentes.
Az önkormányzat dönthet bizonyos további ellátások Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában történő folyósítása mellett is.
A Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány felhasználható az utalvány elfogadására szerződött szolgáltatóknál fogyasztásra kész étel, ruházat és tanszer vásárlására, kizárólag Magyarország területén.

Forrás : http://www.erzsebetutalvany.hu

ITT A JOGASZÁLYI HÁTTÉR >>

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései

MÁSODIK RÉSZ

ELLÁTÁSOK

IV. Fejezet
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései
Természetbeni támogatás

Hirdetés:

68. § (1) A Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtásáról nem kell döntést hozni.
(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 7-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 7-éig
értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a Gyvt. 20/A. §-a alapján megállapított támogatás összegéről.
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatok alapján
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 15-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 15-éig
rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az Erzsébet Utalványforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.) részére történő átutalásáról, és ezzel egyidejűleg az adatokat – tájékoztatás céljából – megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).
(4) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti adatokat – településsoros bontásban -, a (3) bekezdésben meghatározott határidőig továbbítja az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére az Erzsébet-utalványok előállítása érdekében.
(7) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 24-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 24-éig
eljuttatja a települési önkormányzatok részére az Erzsébet-utalványokat.
(8) Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő haladéktalan kézbesítéséről – igazolható módon – a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik.
(9) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. illetve a települési önkormányzat az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő közvetlen kézbesítéséről harmadik féllel kötött megállapodás alapján is gondoskodhat.
(10) A jegyző
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév szeptember 7-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév december 7-éig
pótigényt nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében nyújtható be, akinek a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban fennálló jogosultságát jogerősen a (2) bekezdés szerinti időpontot követően állapították meg, illetve akinek tekintetében a természetbeni támogatás nyújtására a jegyző a (2) bekezdés szerinti időpontot követően vált illetékessé.
(11) A pótigény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása az igénylés tekintetében jogvesztő azzal, hogy ez a jegyzőnek a természetbeni támogatás nyújtására előírt kötelezettségét nem érinti.
(12) A pótigény teljesítésére irányadó határidők a (3)-(7) bekezdésben meghatározott hónapot követő hónap azonos napján járnak le.
(13) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az Erzsébet-utalványt térítésmentesen – az utalvány ellenértékének a Magyar Államkincstár részére történő visszatérítése mellett – visszaváltja, ha az utalványt nem lehet kézbesíteni, mert
a) a jogosultságot a kézbesítést megelőzően – a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti időpontra visszamenőlegesen – meg kellett szüntetni,
b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy
c) a jogosult az Erzsébet-utalványt annak a települési önkormányzathoz történő megérkezését vagy – a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján közvetlenül kézbesített utalvány esetében – a kézbesítés megkísérlését követő két hónapon belül nem vette át.
(14) A jegyző a (13) bekezdés szerint visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt – ideértve a (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján megkísérelt közvetlen kézbesítés meghiúsulását követően a települési önkormányzatnál letétbe helyezett utalványt is –
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyév december 10-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás esetén tárgyévet követő év március 15-éig
az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére – igazolható módon – eljuttatja és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít.
(15) A visszaváltási adatközlés keretében a jegyző megjelöli az Erzsébet-utalványok tömb szerinti darabszámát, és az érintett tömb(ök) sorszámát. A visszaváltott utalványok ellenértékéről a jegyző az Igazgatóságot a visszaváltási adatközlés teljesítésével egyidejűleg elektronikus úton is tájékoztatja.
(16) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.. a (13) bekezdés szerint átvett Erzsébet-utalványok ellenértékét a Magyar Államkincstár részére
a) a (14) bekezdés a) pontja szerinti esetben tárgyév december 20-áig,
b) a (14) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tárgyévet követő év március 31-éig
visszatéríti.
(17) A Magyar Államkincstár a (16) bekezdés szerinti határidők lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a Minisztériumot a visszaváltott utalványok ellenértékéről.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény vonatkozó rendelkezései
1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez
Az adómentes bevételekről

8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:

8.27. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint természetbeni ellátás formájában nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek, fiatal felnőttnek a települési önkormányzat jegyzője által fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható, az Erzsébet-programról szóló törvény szerinti Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás.

Forrás : http://www.erzsebetutalvany.hu

WRITER

Hasonló cikkek >>>>>

VÁLTOZIK A ÁTUTALÁS MINDEN MAGYAR BANKBAN! ÉRINTI A CSALÁDI PÓTLÉK, A FIZETÉSEK ÉS A NYUGDÍJAK UTA...
SZUPER HÍR! ÚJABB TERHEK ALÓL MENTESÜLNEK A MAGYAR ADÓZÓK! ITT VANNAK A RÉSZLETEK >>
LAKÁSTULAJOK, HÁZTULAJOK FIGYELEM! FONTOS MTI FIGYELMEZTETÉS ÉRKEZETT AZ ÁRAMMAL ÉS A VÍZZEL KAPCSOL...
ÍGY KERESHETSZ EGYEDÜL 350 EZER FORINTOT, A PÁRODDAL EGYÜTT 750 EZER FORINTOT HAVONTA MAGYARORSZÁGO...
VIGYÁZAT! A SAJÁT PÉNZEDET IS ELBUKHATOD HA ÖRÖKÖLSZ!!! ÓRIÁSI FÉLREÉRTÉST TISZTÁZ A KÖZJEGYZŐ AZ ...
FONTOS! AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÉRI, HOGY EZT OLVASD EL ÉS OSZD MEG! AZ EMEBEREK 90%-A NEM TUDJA...
SZÜLŐK FIGYELEM! HA ILYEN TÜNETEKET ÉSZLEL A GYERMEKEN AZONNAL VIGYE ORVOSHOZ - GYORS KEZELÉSRE VAN ...
FIGYELEM! ERRE A VÁLTOZÁSRA KÉSZÜLJÖN HA ORVOSHOZ KELL MENNIE - TÖBB ÓRÁS VÁRAKOZÁST EREDMÉNYEZHET A...